PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA

Toto Subroto, Siti Umayah

Abstract


ABSTIIAK
Pcnelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajnran koeperaiif tipe TOT dapat meningkatkan kcmampuan pcmahaman matemaus siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lemahabang Kabuparcn Cirebon. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh slswa kelas VIII SMP
Negeri I Lemahebang. Kelas yang djJttdikan sampel dalam penelitien Ini sebanyak 2 kelas dari 8 kelas yang ada dengan mengambil sampel secara purposif. Masing-masing kelas sebaayak 33 siswa, kelas VIII B sebagai kclas eksperimen dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol. Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan meuggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkarkan kemampuan pemahaman matemaiis secara signifikan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang nilainya 0.047 < 0,05. Secara deskriptif statistik juga dapat dilihal rata-rata peningkatan pemahaman pada kelas eksperimen sebesar 0,45 dan peningkalan pemahaman pada kelas komrol sebesar 0,35.

References


A'lkUQto. S (1010. rra.(dg,

~ldlt~1 Slwtll l'dIIld.ul:..l1 PrIll .. "

J.IIbm;.; rTR,nd.aCIpIlL

AlJn1n~.I1".u t2009j O¢I.Ja, ~I~I)

~t'lbdl:I,.an 8011(''1Il!:AU~bct;l.

tu),II'"ll:tbfO. C2011) MVlI"8katluao

KtcilUYI1.S~hl('Dlldb Sn.,,~~lc:ll1llJ

Model Pc1lahdij.lml Koopcnafif Tipe

rem. Ollmtf TOI.

Kdas VU SU> N~' ~ JlmbLmg._

:"l"'1 ~ fKlr Vns'ipli Cl:lt'bofl

TkI,II)j~btlbn.

Fltrl ' r10111. ldlUIt;~adatllkllUln~"

K(llnlltlitul ~lAl(Cl~ll Sd'A'a ~1dlktl

Model l'ctnbtloJ1ll1111TeallU G.'fle.

rOlJttl.,IlCJH (rO r. ptdb Polol

»11OLSa1lpccaa.1l SIlIIftit (101M t'KIP

UM"'II~ll'~. rlld:li I);lbh.11.u1l.

HlliIldaat t1ClIJ), ~rtI"'W Ikiapi Mttllt»JlI

Ramtutlj;. CV I'URlb ~ .. ia..

Hamill. U (2CII

Pf'lllbcl>1j.raft_ J~k.rul; p'r Om.. ,

AId.or.o.

_ ..__ 42010b), PsIl_'I(Jj;.I Ikl1tJ3:f &.

~llg~Jllt 8l1fldlolug, Sltlllr a.fU

Aisl!OilllOO,

Jtlu.l, A. (:008) Pc!lIlJt1ohislyti Kl.lnkuJllIu

MllltclllIUJI.:.ll. Yug)lI.lartll.· ~1.,11I

I~udu,

III

Jlhoad, " 6an 1I1Im. A (lOOIU £111'11'1

,_....

P(!lnbdIJ;arall Ytlf}IILlirt. Multi

<1,11",,,10:»11,K.,_ t2(11) r~"'~I"'Ja",,"

KooJtl.&tmI1 8nnd",,* kcfjl.:aMl'Ioma-

LaMI"'III1, T (2014)) 'l«Igl&nlh rCJII~JJJa ... n

K,.l)ptllllf Tlpe T,,"r1_ (jlln'(-II

't(lIlmalN'1I1 (TOT. T«IUldliP tt~1

Ikhl,l' M~l~'ftWI1;IIS~"'~,!tl.:riJt,',....t.

f'KIP Un,:v..I"h ('I,,~bon Tld;al.

Dtlab.,I._

Ru.~I'IIIft.(2012;,. MOIkk 10Ik1Pf:II.'lb:.IlI)IfM

a.wuJllftg; Ra'''lIpJII'td{l''trsadJ.

Sa!A14. ~ (2011,. KUIIIlkp U:I. ~:...lIti

l."IIIbc:1aJidtI_ll.tndllllg! Alfibt1 ..

SIIl,UI. E. f~OO~l. COOpCt'Ii,~

LI."UftIJI,:Tcon. klu, da.n 1'l1Il.:u.

lJalldlltlg;N~1I MtdQ..

~ud,...... }II 120U" OWI'Cui:u: 1~'

lklllJU ~tCI1!!U"', tbool.l:u~. Sinou- B.r"

A!£CIllindo

SU,'YOIU'I {loo1l ~1cuwl" PCIU:liliIA

Pt'lldkl!k.ll1l: PmlkI.""UI KlI.IIII'l.Il1lf.

KIA.hllll,f, din R&D O.n(h"lS

Alf.llllCtil

S~·OfIO. (2011). S~lmib QII,,1i; f'C:QChhill.

Iblld'ltIt AlrlIl>c1n

SIl~ly.,ftl. t2(11) ~tot(l..t" I'oftchhl ..

I(I.l.IIIIICOIl,( K ... t"auf o..u R It. 0

U.lndllllS AU.bc11L

SIIMtllI;&n tl990i EYllh,1lJI: Pcol"hl..11

MI'cml,lta UaBdwollg

V'}')'aIonuIM"-

SlIfIIIr)lIl'1l. R. .20111 SWdU .... PMtbthm

l'-cndldlllll. 0a1OC STkJPO.IVI Ptc::slo..

SllC'tljQlOO. A. 1~(JOo)1 COO""'.I~C UllrllillJ;.

T«)tIduAplltlL,"J PiI.ll.:an Y~bnll

P'usw..lfI J'dapt.

Tallll~dfl,T IIU. i~OIIl. ~Iude(..)t.!dcf

PC-II~bcl.IIJaf:lltiU'lo....lIt IJDtllSlldg;

Alr.. bffia..

l'nuIIO. (20101. ~1(lIdl:slljn Mudcl

PcltlbcllJIHIlD IftulIItlr~rlosn""

Jaul1 ... K.tuc::M1I
DOI: http://dx.doi.org/10.33603/e.v2i1.353

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


EUCLID terindeks oleh DOAJ, Google Scholar, ResearchBib, IPI, IOS dan Sinta.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 International License